zuwei
导演成长日志
漂流 zuwei @ 2006-06-19 12:33:06 评论:0

想拍记录片 zuwei @ 2006-06-18 16:49:30 评论:0

想拍戏?哪有那么容易 zuwei @ 2006-06-18 16:45:19 评论:0

还有一周 zuwei @ 2006-03-05 23:48:45 评论:0

黄昏回家最后的冲刺阶段 zuwei @ 2006-03-03 03:48:11 评论:0

zuwei @ 2006-02-15 17:00:05 评论:0

zuwei @ 2006-02-15 16:57:31 评论:1

zuwei @ 2006-02-14 23:53:18 评论:1

zuwei @ 2006-02-14 10:27:33 评论:1

浙大生活好惬意 zuwei @ 2006-02-13 22:54:26 评论:0

PREMIERE PRO2和AE7 zuwei @ 2006-02-13 12:55:41 评论:1

杭州元宵灯会有感 zuwei @ 2006-02-13 12:44:18 评论:0

奋斗的日子开始了 zuwei @ 2005-11-04 19:34:42 评论:3

开坛发言 zuwei @ 2005-11-04 19:19:20 评论:4

导航
博客风
zuwei首页
联系


个人档案

导演成长日志网志分类
导演心情(3)
影视评论(0)
议论现象(0)
离家的日子(3)
创作的路(6)
传媒日记(0)
杭州印象(0)
摄影手册(0)
杂家(1)
DV文化(1)网志存档个人链接